DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG TVPL - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Đăng vào 02/07/2020 13:59

Tải Danh sách học viên không đủ điều kiện Dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật Học kỳ II năm học 2019 - 2020: Tại đây.