DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16

Đăng vào 03/12/2018 09:39

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI - LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16

Tải Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi lớp 16A: Tại đây

Tải Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi lớp 16B: Tại đây

Tải Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi lớp 16C: Tại đây

Tải Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi lớp 16D: Tại đây