DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN: KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017-2018

Đăng vào 03/07/2018 08:54

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÁC LỚP N01, N02, N03, N04, N05

MÔN: KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

HỌC KỲ PHỤ  NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem Danh sách: Tại đây