MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH MỚI 2019

Đăng vào 03/12/2018 00:00

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………………

Tôi tên :………………………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:: ………………………….. ngày và nơi cấp : …………………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)…………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với: ……………………………………………………………………………………………..

Năm sinh :…………………………………………………………………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………………….. ngày và nơi cấp :…………………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tình trạng hôn nhân của vợ chồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về con chung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Về tài sản chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về nghĩa vụ tài sản chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về cấp dưỡng cho con

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                ……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                              (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

 

 

=> Tải mẫu đơn xin ly hôn đơn phương