Giới thiệu chung về Văn phòng Thực hành Luật

Đăng vào 08/06/2017 15:33

Văn phòng thực hành luật thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật được thành lập căn cứ theo Quyết định số 2527/QĐ-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Hoạt động thực hành luật của sinh viên là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Nhà nước nói chung và của Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng là gắn đào tạo với thực tiễn. Các hoạt động thực hành luật của sinh viên được Trung tâm chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt: từ việc xây dựng chương trình thực hành toàn diện, tuyển chọn giảng viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn các kỹ năng, đến việc chuẩn cơ sở vật chất, hồ sơ nghiên cứu... để phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động thực hành của sinh viên.

Tính đến năm 2017, Trung tâm đã tạo môi trường để hơn 500 sinh viên có cơ hội tiếp xúc với các công việc tư vấn, đào tạo ngắn hạn về luật, bổ sung những kiến thức thực tiễn phục vụ cho việc học tập.

Sau mỗi khóa thực hành, Trung tâm đều tổ chức lấy ý kiến đánh giá và đóng góp của các sinh viên. Qua phiếu đánh giá, các khóa thực hành của Trung tâm đều được sinh viên đánh giá là chất lượng cao, công tác tổ chức chuyên nghiệp, các khóa thực hành đã giúp các sinh viên tích lũy và có những trải nghiệm quý giá.